KONKURS MIKOŁAJKOWY

 

Mikołajki tuż, tuż. Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są wybrane przez Ciebie okulary marek Ray-Ban® lub Oakley dostępne w naszych butikach! 

 

  

Zasady konkursu

 

Trzy kroki aby wygrać okulary Ray-Ban® na Mikołajki:

 

1. Polub Nasz profil na Facebooku [TUTAJ]

 

2. W komentarzu pod głównym zdjęciem konkursowym na naszym wallu napisz co dobrego zrobiłaś/eś w tym roku i otaguj 5 osób, które kochają okulary!

3. Udostępnij zdjęcie konkursowe na swojej tablicy w obszarze publicznym. 

 

Wygrywa najlepszy opis wybrany przez nasze Jury. Liczy się kreatywność! 

Konkurs startuje dni3 grudnia 2015 r. 

Zakończenie i ogłoszenie wyników w dniu 6 grudnia 2015 r.

 

Dołącz do Kreatywnej Społeczności Klientów Optique! Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„Mikołajki z Optique”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Mikołajki z Optique” dla konsumentów, zwanego dalej „Konkursem”. Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Organizatora oraz jego Uczestników.

2.      Organizatorem konkursu jest Glaser Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-499, Plac Trzech Krzyży 18, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Kapitał Zakładowy: 10000 PLN KRS 0000475410, Regon 146854128, NIP 7010393453, zwany dalej Organizatorem.

3.      Organizator jest zapewniającym realizację nagrody, o której mowa  w § 4 Regulaminu,  płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

4.      Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpoznanie reklamacji Uczestników Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Konkursie należy kierować wyłącznie do Organizatora.

5.      Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę  na upublicznianie swojego wizerunku oraz swoich danych osobowych w przypadku wyłonienia go jako Zwycięzcy Konkursu. Wizerunek oraz dane osobowe Zwycięzcy Konkursu upubliczniane będą w celu informowania o Zwycięzcy Konkursu.

6.   Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.optique.pl§2

Czas trwania Konkursu

1.      Konkurs trwa do 06 grudnia 2015 r., organizowany jest od chwili jego ogłoszenia w dniu 03.12.2015 roku, do godziny 24.00 dnia 06.12. 2015 roku (dalej jako „Czas trwania Konkursu”).

2.      Czas trwania Konkursu może zostać wydłużony przez Organizatora, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez Profil Konkursu na portalu Facebook;

 

§3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.    Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

2.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w Czasie trwania Konkursu spełni następujące warunki:

a.   będzie posiadać aktywny profil na portalu społecznościowym Facebook;

b.      zostanie fanem Profilu Konkursu na Facebook, przez co rozumie się osobę, która na portalu społecznościowym Facebook zaakceptuje profil „Butik Optique” („Profil Konkursu”)  poprzez kliknięcie „Lubię to” a jej profil na portalu społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com/) dołączył do fanpag`u Strony Konkursu.

c.   zapozna się i zaakceptuje Regulamin Konkursu;

d.      zamieści jeden komentarz pod postem konkursowym na Profilu Konkursu  na portalu społecznościowym Facebook, w którym: w formie opisu, w jak najbardziej oryginalny i kreatywny sposób, udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co dobrego zrobiłaś/eś w tym roku? poprzedzone dopiskiem #KONKURS: (zwane dalej „Odpowiedzią Konkursową”);

e. otaguje pięć osób na zdjęciu w poście konkursowym;

3.    Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (m.in. osoba, która w chwili zgłoszenia do Konkursu nie ukończyła 18 roku życia), może wziąć udział w Konkursie jako Uczestnik pod warunkiem uzyskania prawnie skutecznej zgody przedstawiciela ustawowego na:

a.       udział w Konkursie;

b.   oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

4.    W Konkursie nie mogą brać udziału:

a.      pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora;

b.      pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem;

c.     członkowie Komisji Konkursowej;

d.   osoby najbliższe wobec osób wymienionych w ust. 4 lit. od „a” do „c” powyżej, tj.  wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

5.    Ilość Uczestników mogących wziąć udział w Konkursie jest nieograniczona.

6.    Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz, poprzez zamieszczenie jednej Odpowiedzi Konkursowej.

7.    Odpowiedzi Konkursowe nie zawierające elementów, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzcy Konkursu.

8.      Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na Profilu Konkursu  na portalu społecznościowym Facebook, poprzedzonego dopiskiem #KONKURS, jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją i przystąpieniem do Konkursu w charakterze Uczestnika.

9.      Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona Odpowiedź Konkursowa, aby wziąć udział w Konkursie, musi zostać zaakceptowana przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia Odpowiedzi Konkursowych niezgodnych z Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami i/lub dobrymi obyczajami, zawierające treści obraźliwe i/lub nieprzyzwoite i/lub nakłaniające do łamania prawa.

10.   Każda osoba przed wzięciem udziału w Konkursie oraz zamieszczeniem Odpowiedzi Konkursowej pod postem konkursowym, jest zobowiązana zapoznać się z treścią Regulaminu.

11.   Organizator nie wyraża zgody na przeniesienie na inne osoby lub podmioty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody.

§4

Nagrody

1.    Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie: dowolne okulary marek Ray-Ban lub Oakley dostępne w salonach Optique oraz w sklepach internetowych optique.pl oraz o-shop.com  (zwane dalej jako „Nagroda”)

2.    Spośród wszystkich Odpowiedzi Konkursowych, Komisja Konkursowa wyłoni jednego Zwycięzcę, któremu przyzna Nagrody (zwanego dalej „Zwycięzcą Konkursu” lub „Zwycięzcą”).

3.    Wszystkie Odpowiedzi Konkursowe Uczestników zgłoszone zgodnie z regulaminem, wezmą udział w Konkursie oraz wyłonieniu Zwycięzcy.

 

§5

Przebieg i rozstrzygniecie Konkursu. Komisja Konkursowa.

1.    Konkurs organizowany jest w terminie określonym w § 2.

2.    W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie Odpowiedzi Konkursowe skutecznie opublikowane jako komentarz pod postem konkursowym, z którymi Organizator będzie mógł się zapoznać.

3.       Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”).

4.       Komisja Konkursowa dokona rozstrzygnięcia Konkursu, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od zakończenia Konkursu.

5.    Przy wyborze jednej najlepszej Odpowiedzi Konkursowej, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, pomysłowość i oryginalność Odpowiedzi Konkursowych, zgłoszonych przez Uczestników. Komisja Konkursowa będzie znała wyłącznie treść Odpowiedzi Konkursowych, bez wiedzy i dostępu do jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne, nieodwołalne i prawnie wiążące.

6.       Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół a wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.o-shop.com oraz na Profilu Konkursu na portalu społecznościowym Facebook.

7.       Wraz z rozstrzygnięciem Konkursu, Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie, w terminie 7 (siedmiu) dni, swoich danych osobowych w celu wydania Nagród oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) w bazie danych osobowych uczestników konkursów prowadzonych przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych i na opublikowanie jego danych osobowych jako Zwycięzcy na Profilu Konkursu na portalu Facebook. Administratorem danych osobowych Uczestników/Zwycięzców jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi/Zwycięzcy przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i/lub usunięcia.

8.    Organizator, zawiadomi Zwycięzcę o przyznaniu Nagrody oraz poprosi o przesłanie informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej, za pomocą serwisu społecznościowego Facebook (wewnętrzne narzędzie do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami serwisu).

9.    Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej,  w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia przez Organizatora na adres Organizatora wskazany w § 1. W przypadku braku przesłania informacji w tym terminie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody oraz traci uprawnienie do żądania jej wydania.

10.   Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

11.   W sytuacji gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody.

12.   Zwycięzca, który nie odbierze Nagrody w terminie i na warunkach wskazanych przez Organizatora, traci do niej prawo.

13.   W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, wyłoniony zostanie przez Komisję Konkursową kolejny Zwycięzca.

14.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcy odbiór Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

15.   W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

16.   Organizator zastrzega sobie prawo do wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, w terminie jednego miesiąca od rozstrzygnięcia Konkursu.

 

§6

Wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowych

1.    Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Organizator z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy nabywa od Zwycięzcy Konkursu, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia a jedynie w zamian za wydaną mu Nagrodę, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowej, stworzonej przez Zwycięzcę na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:

a.    utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego;

b.   wprowadzenie do obrotu;

c.    wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Odpowiedzi Konkursowych dla potrzeb stworzenia dowolnych, materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. „a” powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d.   wprowadzenie do pamięci komputera;

e.   rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet;

2.    Organizator nabywa od Zwycięzcy Konkursu  również prawo do zezwolenia na wykonywanie praw zależnych  do Odpowiedzi Konkursowych.

3.    Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego zwycięskiej Odpowiedzi Konkursowej.

4.    Poprzez przesłanie Odpowiedzi Konkursowej, Zwycięzca Konkursu oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej oraz że Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie jakiekolwiek prawa do Odpowiedzi Konkursowej oraz zobowiązuje się zwolnić od tej odpowiedzialności Organizatora.

5.    Organizator może przenieść autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej Zwycięzcy na osoby trzecie.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia wydania Nagrody od pisemnego przeniesienia przez Zwycięzcę na Organizatora autorskich praw majątkowych do przesłanej przez Zwycięzcę Odpowiedzi Konkursowej oraz zobowiązania się przez Zwycięzcę  do nie wykonywania w stosunku do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej uprawnień wynikających z autorskich praw osobistych. W takim przypadku szczegółowe warunki takiego przeniesienia oraz zobowiązania zostaną określone przez Organizatora przed wydaniem Nagrody.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania  Nagród   Zwycięzcy  Konkursu,  który nie wyrazi  zgody na upublicznianie swojego wizerunku oraz swoich danych osobowych. Wizerunek i dane osobowe Zwycięzcy Konkursu upubliczniane będą w celu informowania o Zwycięzcy Konkursu.

 

§7

Zasady Opodatkowania

1.      Do Nagrody, jeżeli jej wartość przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego tj. kwotę 760,00 zł, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator pobierze od Zwycięzcy Konkursu podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzi tę kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, Zwycięzca prześle Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL, nr NIP oraz właściwy Urząd Skarbowy). Wskazana powyżej dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy.

 

§8

Reklamacje

1.   Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu, najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia Konkursu lub jego rozstrzygnięcia (decyduje data stempla pocztowego), pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu, z dopiskiem: Reklamacja „Konkurs O-shop.com TdF2014"

2.   Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym).

3.   Reklamacje zgłoszone niezgodnie z Regulaminem, w szczególności po terminie lub bez zachowania wymaganej formy nie będą rozpatrywane.

4.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis reklamacji, powód i uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania.

5.   Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania,  włączając w to dzień wysłania pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanawiania Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej, przesłanej na adres Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6.   Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

§9

Postanowienia końcowe

1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z komunikacją w sieci Internet, przesyłaniem/zamieszczaniem Odpowiedzi Konkursowych na portalu społecznościowym Facebook lub w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu, za które nie ponosi odpowiedzialności, spowodowane działaniem osób trzecich lub siły wyższej.

2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za podanie przez Zwycięzcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez Organizatora Nagrody.

3.   Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

4.   Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

5.   Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Regulamin obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia/publikacji, w dniu 03.12.2015 roku.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel