RAY-BAN® SUN PROMO - „MIEJ ODWAGĘ”

 

 

 

Kup okulary Ray-Ban® i wygraj oldschoolowe nagrody! 

 

 

Opowiedz na FB nam swoją historię, co odważnego zrobisz dzisiaj! Dla każdego odważnego nagroda gwarantowana.

 

 

 

Mechanika:

 

 

 

 

Liczy się pomysłowość!

 

Nagrody główne zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w ocenie Jury udzielili odpowiedzi najciekawszych, zaskakujących, najbardziej oryginalnych, najściślej związanych z marką Ray-Ban® oraz najlepiej odzwierciedlających ideę bieżącej kampanii Ray-Ban® #ITTAKESCOURAGE. 


To nie wszystko! Dla osoby, której odpowiedź na pytanie zbierze najwięcej pozytywnych ocen użytkowników Facebook-a - „like’ów” zostanie przyznana nagroda dodatkowa: grill z logo marki Ray-Ban®!

Zachowaj dowód zakupu okularów.

 

 

 

Czas:

 

Konkurs trwa od 8 kwietnia do 31 maja 2016 r

Ogłoszenie wyników do 15 czerwca 2016 r

 

 

 

Największy wybór modeli Ray-Ban®:

 

Zapraszamy na zakupy do naszych butików w Warszawie - Plac Trzech Krzyży 18, Galeria Mokotów, Arkadia i w Zakopanem - Pasaż Fashion Street Krupówki 29 oraz na Optique.pl! 

 

 

 

Dołącz do Kreatywnej Społeczności Klientów Optique! Powodzenia!

 

 

 

Kup okulary Ray-Ban® i już dziś zamieść odpowiedź w komentarzu pod głównym zdjęciem konkursowym na naszym wallu TUTAJ >> !

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „MIEJ ODWAGĘ”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Miej Odwagę”, zwany w dalszej części „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Glaser Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-499), PL. Trzech Krzyży 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000475410, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 701-039-34-53 (dalej „Organizator”).
 3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”) zamieszkała na terenie Polski w czasie trwania Konkursu, w celach niezwiązanych z prowadzoną ewentualnie przez Uczestnika działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych, 
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, w tym członków Komisji konkursowej,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, takich jak małżonek, wstępny, zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonek, a także osoba pozostającą we wspólnym pożyciu.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,  poz. 1540 ze zm., j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 612) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, jak również czynnościami wyłaniania zdobywców nagród i wydawania nagród prowadzić będzie Komisja konkursowa (dalej „Komisja”), w skład której wchodzić będą 2 osoby wskazane przez Organizatora.

 

 

II. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w trzech salonach Optique oraz w salonie Optique Exclusive mieszczących się pod następującymi adresami:
  1. ul. Jana Pawła II 82, 00-174 Warszawa, lokal w Centrum Handlowym Arkadia,
  2. ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, lokal w Centrum Handlowym Galeria Mokotów,
  3. Plac III Krzyży 18, 00-499 Warszawa,
  4. ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane.
 2. zwanych dalej „Salonami optycznymi” bądź pojedynczo „Salonem optycznym”.
 3. Konkurs będzie prowadzony także za pośrednictwem strony www.optique.pl
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2016 roku i trwa do dnia 31 maja 2016 roku włącznie.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w Salonach optycznych, na stronie www.optique.pl oraz na stronie www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE.

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu spełnić łącznie następujące warunki:
  1. dokonać zakupu okularów przeciwsłonecznych marki Ray-Ban® w jednym z Salonów optycznych lub poprzez sklep internetowy na stronie www.optique.pl
  2. odpowiedzieć na pytanie konkursowe poprzez opublikowanie odpowiedzi na stronie www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE. Pytanie konkursowe jest następujące „Co odważnego zrobisz dzisiaj?” 
  3. zachować paragon fiskalny stanowiący dowód zakupu okularów przeciwsłonecznych marki Ray-Ban®.
 2. Uczestnik może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie – odpowiednio do ilości zakupionych okularów marki Ray-Ban® w czasie trwania Konkursu.
 3. Umieszczenie odpowiedzi na stronie www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone na stronie www.facebook.com/ BUTIKOPTIQUE oceni Komisja. 
 5. Nagrody główne zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w ocenie Komisji udzielili odpowiedzi najciekawszych, zaskakujących, najbardziej oryginalnych, najściślej związanych z marką Ray-Ban oraz najlepiej odzwierciedlających ideę bieżącej kampanii Ray-Ban® „it takes courage”. Komisja określi kolejność zwycięskich miejsc.
 6. Dla osoby, której odpowiedź na pytanie umieszczona na stronie www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE zbierze najwięcej pozytywnych ocen użytkowników serwisu Facebook, tzw. „like’ów” zostanie przyznana nagroda dodatkowa, o której mowa w art. III.8. poniżej.
 7. Nagrody główne:
  1. 1. miejsce – 1 (jeden) rower o wartości 1500 zł brutto (słownie tysiąc pięćset złotych),
  2. 2 i 3 miejsce – po 1 stole do piłkarzyków z logo marki Ray-Ban® o wartości 1.300 zł brutto za sztukę (słownie tysiąc trzysta złotych) każdy,
  3. 4 - 18 miejsce – po jednym głośniku z logo marki Ray-Ban® o wartości 150 zł brutto (słownie sto pięćdziesiąt złotych) każdy,
  4. 19 - 43 miejsce – po jednym komplecie słuchawek z logo marki Ray-Ban® o wartości 75 zł brutto (słownie siedemdziesiąt pięć złotych) każdy.
 8. Nagroda dodatkowa: 1 (jeden) grill z logo marki Ray-Ban® o wartości 75 zł brutto (słownie siedemdziesiąt pięć złotych).
 9. Wynik Konkursu zależy wyłącznie od zdolności kreatywnego myślenia oraz pomysłowości Uczestników. Konkurs nie posiada jakichkolwiek elementów losowości lub przypadkowości.
 10. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę główną, niezależnie od ilości udzielonych odpowiedzi w Konkursie.
 11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 dni roboczych od jego zakończenia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie  www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE poprzez podanie imienia/nazwiska/nazwy Uczestnika i przytoczenie jego odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia odpowiedzi Uczestnika.
 12. Uczestnik, który zdobył nagrodę zobowiązany jest na prośbę Organizatora do dostarczenia kopii/zdjęcia/skanu paragonu fiskalnego stanowiącego dowód dokonania zakupu okularów marki Ray-Ban® pocztą elektroniczną na adres info@optique.pl oraz do podania Organizatorowi danych niezbędnych do wydania nagrody (w tym imię, nazwisko, adres, NIP), pod rygorem wygaśnięcia prawa do jej otrzymania. W przypadku wątpliwości Organizatora co do autentyczności paragonu fiskalnego, Uczestnik może zostać poproszony o okazanie oryginału paragonu fiskalnego pracownikowi jednego z Salonów optycznych, pod rygorem wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody.
 13. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej.
 14. Warunkiem dostarczenia nagrody jest wskazanie adresu, na który należy dostarczyć przesyłkę zawierającą nagrodę nie później niż w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie. W przypadku nieuzyskania takich informacji w powyższym terminie prawo do otrzymania nagrody wygasa.
 15. Organizator wyślę nagrody wraz ze stosownymi dokumentami w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Uczestnika adresu do wysyłki. 
 16. Organizator pokrywa ewentualny podatek dochodowy w imieniu zdobywców nagród w taki sposób, że nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie) tj. o 11,11% wartości nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zdobywcom nagród lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.
 17. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.

 

 

IV. PRZYPADKI NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 

 1. Każde naruszenie Regulaminu skutkuje dyskwalifikacją z Konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Komisji wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
 3. Niecenzuralne, obraźliwe lub wulgarne treści umieszczone na stronie www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE powodują wykluczenie z udziału w Konkursie.

 

 

V. DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w celach uczestnictwa w Konkursie i jego rozstrzygnięcia, w tym realizacji nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi opublikowanej na stronie www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE, oraz imienia/nazwiska/nazwy Uczestnika w związku z prowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności na ich rozpowszechnianie na stronie www.facebook.com/ BUTIKOPTIQUE.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za wykorzystywanie opublikowanej przez Uczestnika treści odpowiedzi, o której mowa w poprzednim ustępie.
 5. Treści zamieszczone przez Uczestnika na stronie www.facebook.com/ BUTIKOPTIQUE muszą być całkowicie oryginalne i poprzez zgłoszenie ich do Konkursu Uczestnik potwierdza, że przysługują mu do nich wszelkie prawa autorskie oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronie www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi wolnej od opłat, nieodwołalnej, bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, przenoszalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) do odpowiedzi obejmującej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, powielanie oraz modyfikowanie odpowiedzi, jak również odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie odpowiedzi, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechnianie odpowiedzi za pomocą mediów strumieniowych. Licencja obejmuje również opracowywanie odpowiedzi, tworzenie z odpowiedzi utworów zależnych oraz włączanie odpowiedzi do innych utworów, we wszelkiej formie, mediach lub technologiach. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z odpowiedzi w ramach informowania i promowania Konkursu lub marki Ray-Ban® we wszelkich mediach i na wszelkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu użycia lub innych okoliczności.

 

 

VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do dnia 30 lipca 2016  na piśmie, na adres Organizatora z dopiskiem „MIEJ ODWAGĘ – reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 

 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 2. Dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać w Salonach optycznych oraz na stronie internetowej www.facebook.com/BUTIKOPTIQUE.
 3. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com.
 4. Każdy uczestnik Konkursu, który dopełnił warunków określonych w art. III.1. powyżej, otrzymuje od Organizatora jednorazowy 15% rabat na zakup kolejnej pary okularów przeciwsłonecznych marki Ray-Ban® w Salonach optycznych. Rabat, o którym mowa powyżej, może zostać zrealizowany wyłącznie w Salonach optycznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku i po tym terminie prawo do jego realizacji wygasa. Podczas realizacji rabatu uczestnik może zostać poproszony o okazanie paragonu fiskalnego, o którym mowa w art. III.1.c. powyżej.

 

Warszawa, 8 kwietnia 2016 r.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel